De juiste PBM voor iedere handeling!

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW

Wettelijk is bepaald dat persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moeten worden gebruikt als gevaren niet (afdoende) bij de bron kunnen worden bestreden of als gevaren niet (afdoende) kunnen worden geïsoleerd of afgeschermd. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn bedoeld om werknemers te beschermen tegen de gevolgen van risicovolle handelingen en risicovolle taken.

Aandachtpunten voor werkgevers ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen:

  1. Definiëring van de risico's en selectie

Op basis van een risico inventarisatie en evaluatie van de werkplek wordt bepaald welke PBM moeten worden gebruikt. Evalueer regelmatig het gebruik van PBM.

  1. Goede voorlichting en instructie

Werknemers moeten weten waarom het gebruik van PBM noodzakelijk is. Ze moeten gemotiveerd zijn om de hulpmiddelen te gebruiken. Regelmatige voorlichting en instructie over het veilig gebruik van PBM en de geldende regels in uw bedrijf draagt bij aan het gebruik.

  1. Goede middelen afgestemd op de personen

PBM moeten zijn afgestemd op de gebruiker en de juiste bescherming bieden. Ze zijn voorzien van CE en een gebruikshandleiding. De keuze voor het juiste persoonlijke beschermingsmiddel vindt plaats in overleg met uw werknemers.

  1. Goede controle op (het juiste) gebruik

Houdt toezicht op het (juiste) gebruik van PBM. Stel bijvoorbeeld een reglement op waarin het gebruik van de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht wordt gesteld. Neem hier bijvoorbeeld sancties in op bij overtreding.

  1. Goed onderhoud en gratis vervanging

PBM moeten goed worden onderhouden en opgeborgen om de bescherming te waarborgen. Ze worden gratis verstrekt en gratis gerepareerd of vervangen.

  1. Goede signalering en markering

De werkplekken waar met PBM moet worden gewerkt, moeten worden gemarkeerd, bijvoorbeeld door middel van pictogrammen.

Aandachtspunten voor werknemers ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen

  1. Draag de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen

Als werknemer bent u verplicht de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Daarnaast zijn persoonlijke beschermingsmiddelen er voor uw veiligheid. Indien u herhaaldelijk weigert om de aanwijzingen op te volgen, kan uw werkgever sancties opleggen.

  1. Zorg voor inspraak

De werking van persoonlijke beschermingsmiddelen hangt naast het opgegeven beschermingsniveau af van het comfort dat wordt geboden. Overleg met uw werkgever over aanschaf van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen

  1. Goed onderhoud en opslag

De werking van persoonlijke beschermingsmiddelen is afhankelijk van de staat waarin het verkeerd. Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten goed worden onderhouden en worden opgeslagen conform de voorschriften. Vervang onherstelbaar beschadigde persoonlijke beschermingsmiddelen.

Te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen: 

In onderstaande PBM matrix zijn voor alle handelingen in deze arbocatalogus de geadviseerde PBM aangegeven. Een in deze catalogus opgenomen handeling kan uit meerdere deelhandelingen bestaan, waardoor in de praktijk kan worden afgeweken van de matrix. Daarnaast worden mogelijk ook handelingen verricht waarvan de risico's niet zijn beschreven in deze catalogus. PBM die moeten worden gebruikt om blootstelling aan gevaarlijke stoffen tegen te gaan zijn niet opgenomen. Uitgangspunt voor het gebruik van de juiste PBM is altijd de RI&E van het bedrijf.

 
 PBM Matrix

Werkkleding

Snijbestendige
handschoenen

Snijbestendige
polsbescherming

Veiligheids-bril

Veiligheids-schoenen

Gehoor-bescherming** Snijbestendig schort Helm
 

Handmatige oppervlaktebewerking van glas*      

Boren en slijpen van glas
 

       

Coaten van glas*

 

           

Glas in lood*

 

             

Harden van glas*

 

         
Lamineren (lagen) van glas*
 
           
Opslag van het glas op glasbokken, schuif- en rolstellingen          
Samenstellen van isolatieglas*
 
         

Schouwen/visiteren

 

             
Snijden en breken van glas
 
         
Transport met behulp van een vorkheftruck              
Transport van glas met behulp van een grief      
Transport van glas met behulp van een vacuümheffer        
Transport van glas met behulp van glaskarren        
Machinale oppervlaktebewerking van glas
 
       
(UV) verlijmen van glas
 
           
Wassen en drogen van glas               
Handmatig tillen en dragen van glas          
Storten van glas           
                 

 * De handeling bestaat uit verschillende subhandelingen, waardoor de te gebruiken PBM (kunnen) afwijken van de matrix. 

** Geluidsoverlast kan op meerdere locaties voorkomen en derhalve kan gehoorbescherming op meerdere locaties noodzakelijk zijn

Wet- en regelgeving: 
randomness