Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er fouten of omissies in voorkomen.

De in het project samenwerkende organisaties (Vakgroep Glas van Bouwend Nederland, CNV Vakmensen en FNV) wijzen er nadrukkelijk op dat aan de inhoud en ook fouten c.q. omissies geen rechten kunnen worden ontleend.

Deze arbocatalogus is getoetst door de Inspectie SZW. Dit betekent dat in algemene zin de in deze arbocatalogus genoemde arbonormen en oplossingen voor arborisico’s voldoen aan de wettelijke vereisten en aan de stand der techniek op het moment waarop de arbocatalogus is getoetst. Bedrijven die van deze arbocatalogus gebruik maken, blijven volledig zelf verantwoordelijk voor het eigen arbobeleid (op basis van de eigen RI&E en het op te stellen plan van aanpak) en voor de keuze van de toe te passen oplossingen.