Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen komen in iedere bedrijf voor. Bij verschillende bewerkingen en veredelingen in de glasbranche worden gevaarlijke stoffen gebruikt. Bij het ontbreken van de juiste voorzorgsmaatregelen zoals vervanging door een minder gevaarlijke stof, afzuiging en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen kan ernstig letsel optreden. 

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

In de wereld komen velen duizenden gevaarlijke stoffen voor, met meer of minder gevaarlijke eigenschappen. Gevaarlijke stoffen worden gedefinieerd als stoffen met een gevaar voor de gezondheid. Afhankelijk van het gevaar dat de gevaarlijke stof geeft, wordt het ingedeeld in een bepaalde categorie. Er worden 3 hoofdcategorieën onderscheiden:

 1. Acuut veiligheidsbedreigend; brandbare of explosieve stoffen.
 2. Acuut toxisch; bijvoorbeeld stoffen die bedwelmen of verstikken.
 3. Chronisch toxisch; bijvoorbeeld stoffen die op lange termijn schade aan luchtwegen, zenuwstelsel of de voortplantingsorganen veroorzaken. Ook stoffen die huid- en luchtwegenallergieën en kanker kunnen veroorzaken, vallen hieronder.

Op verpakkingen wordt middels een gevarensymbool herkenbaar gemaakt of gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Er worden de volgende categorieën onderscheiden:

Categorieën Pictogram
(na 
1-12-2010)
Pictogram
(tot
1-12-2010
Giftige stoffen:
Irriterend, schadelijk:    
Corrosief:    
Explosief:    
Gevaarlijk voor
het milieu:
   
Ontvlambaar:    
Oxiderend:    
Lange termijn
gezondheids-
gevaarlijk:
   Geen
Gassen onder
druk
   Geen

Op het etiket van (producten met) gevaarlijke stoffen staan ook R- en S-zinnen. De letter R staat voor Risk (Intrinsiek Gevaar). R-zinnen geven aan welke eigenschappen van de stof intrinsiek gevaar opleveren en waarvoor men moet uitkijken (waarschuwingszinnen). De R-zinnen zullen worden gewijzigd in H-zinnen (Hazard) na invoering van REACH/GHS.

De letter S staat voor Safety (Veiligheid). De S-zinnen bevatten veiligheidsaanbevelingen. Dit zijn werkwijzen of aanwijzingen die de kans op lichamelijke of materiële schade minimaliseren. De S-zinnen zullen worden vervangen door P-zinnen (Precaution) na invoering van REACH/GHS.

Hoe krijg je gevaarlijke stoffen binnen?

Gevaarlijke stoffen kunnen op 4 manieren in ons lichaam binnen komen:

 1. Via de huid
 2. Via de mond (spijsverteringsorganen)
 3. Via de neus (ademhalingswegen en slijmvliezen)
 4. Direct in de bloedbaan (via een open wond)

Wat doen gevaarlijke stoffen?

Wat gevaarlijke stoffen doen is afhankelijk van een groot aantal factoren. De belangrijkste factoren die de schade aan de gezondheid bepalen zijn:

 1. De giftigheid van een stof
 2. De door het lichaam opgenomen hoeveelheid
 3. De blootstellingsduur
 4. De conditie van het slachtoffer
 5. Het gewicht van het slachtoffer
 6. De mate van lichamelijke inspanning

Gevaarlijke stoffen in de glasbranche

Over het algemeen wordt in de glasbranche niet op uitgebreide schaal met gevaarlijke stoffen gewerkt. Hieronder vindt u een voorbeelden van producten die worden gebruikt en waarin gevaarlijke stoffen kunnen voorkomen. Let wel, deze lijst is niet uitputtend. Raadpleeg bij twijfel altijd de preventieadviseur of uw werkgever:

 • verven
 • (snij)oliën
 • zuren
 • schoonmaakmiddelen/glasreinigers
 • oplosmiddelen
 • lijmen
 • kitten 
 • lood
 • NOx
 • waterstoffluoride
 • houtstof

Selecteer in de tabel een Oplossing om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.