Veilig werken met apparaten en machines

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW

Een machine is een arbeidsmiddel, c.q. werktuig, dat in de Machinerichtlijn nader is gedefinieerd. Als belangrijkste kenmerken heeft een machine een aandrijving en een bedieningssysteem, welke niet alleen door menselijke kracht in beweging worden gesteld. In het Warenwetbesluit Machines wordt het volgende verstaan onder een machine:

  1. een samenstel van onderling verbonden onderdelen of organen waarvan er ten minste één kan bewegen, alsmede in voorkomend geval van aandrijfmechanismen, bedienings- en vermogensschakelingen en dergelijke, die in hun samenhang bestemd zijn voor een bepaalde toepassing, onder meer de verwerking, bewerking, verplaatsing en verpakking van een materiaal, alsmede een combinatie van dergelijke samenstellingen welke bestemd zijn om in samenhang te functioneren;
  2. een verwisselbaar uitrustingsstuk waardoor de functie van de machine, bedoeld onder 1°, wordt gewijzigd, en dat op de markt is gebracht om door de bediener zelf aan een machine of een aantal verschillende machines, dan wel aan een trekker te worden gekoppeld, voor zover dit uitrustingsstuk geen vervangingsonderdeel of verwisselbaar gereedschap, dat al of niet tot de uitrusting van de machine behoort, is;
  3. elke combinatie van de onder 1 en 2 genoemde machines.

In vrijwel ieder glasbedrijf wordt met machines gewerkt. Bij het werken met machines kunnen zich ernstige ongevallen voordoen als met onveilige machines wordt gewerkt of als medewerkers niet de juiste veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Risico's bij het werken met machines moeten aan de bron worden bestreden. Om veilig met machines en apparaten te kunnen werken moeten de volgende voorschriften in acht worden genomen:

Voorschriften organisatorisch / inrichting arbeidsplaatsen: 
Voorschriften individueel: 
Te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen: 

Om letsel tegen te gaan moet gebruik worden gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen. In de PBM matrix is per handeling aangegeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden gebruikt om veilig te werken.

Wet- en regelgeving: